REGULAMIN SZKOLEŃ

 1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub deklaracji uczestnictwa pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie szkolenia.
 4. Ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto.
 5. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
 6. Najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń : mobile 608684567.
 7. Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu bez kosztów mogą Państwo dokonać przed otrzymaniem „potwierdzenia udziału w szkoleniu”. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna lub papierowa).
 8. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Ośrodek Szkoleniowy E-MAX .
 9. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia.
 10. Faktura pro forma zostanie wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
 11. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 12. Wpłaty należy dokonać na konto Ośrodek Szkoleniowy E-MAX , po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. W tytule przelewu prosimy umieścić nazwę, datę i miejsce szkolenia  podany w potwierdzeniu. W przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu.
 13. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia.
 14. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 16. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat lub zaświadczenie ukończenia szkolenia E-MAX. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 17. Zasady składania reklamacji:
  • reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy: biuro@szkolenia-emax.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia
   • reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania
   • reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
   • powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Ośrodek SzkoleniowyE-MAX
   • reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Ośrodek Szkoleniowy E-MAX ma roszczenia finansowe
 18. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Ośrodek Szkoleniowy E-MAX Ewa Kwietniewska działający na podstawie wniosku o wpis do CEIDG nr R000239600/2017 z siedzibą przy ul Wspólna 56 w Woli Kopcowej 26-001, NIP 9590665862, tel.: 608684567, e-mail: biuro@szkolenia-emax.pl . Państwa dane będą wykorzystane  do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.