POLITYKA PRYWATNOŚCI OŚRODEK SZKOLENIOWY E-MAX

W Polityce Prywatności opisujemy jak są przetwarzane Twoje dane osobowe, jakie są sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych.  Dzięki temu będziesz  wiedział dlaczego Ośrodek Szkoleniowy E-MAX gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje o Tobie. Określamy podstawy prawne przetwarzania danych a także przedstawiamy informacje na temat praw osób fizycznych.

Kontakt z nami

Możesz skontaktować się z Ośrodek Szkoleniowy E-MAX za pośrednictwem zakładki Kontakt    
(http://szkolenia-emax.pl/kontakt/) lub korzystając z naszych danych kontaktowych:

e-mail biuro@szkolenia-emax.pl

adres siedziby:

ul. Wspólna 56
26-001 Wola Kopcowa

Jakie dane są przetwarzane

Ośrodek szkoleniowy E-MAX zbiera i przetwarza dane osobowe:

– kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,

– adresowe: takie jak adres zamieszkania,

– data i miejsce urodzenia,

Czy podanie moich danych jest obowiązkowe

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych, które są niezbędne np. do założenia indywidualnego konta na Platformie e-learningowej, realizacji usługi może skutkować niemożliwością wykonania usługi.

Osoby, które kontaktują się z nami – dane (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, treść wiadomości, dane teleadresowe pracodawcy, inne służbowe kontakty) wykorzystujemy w celu odpowiedzi na wiadomość i załatwienie odpowiednie sprawy.

Korzystając z platformy e-learningowej pozostawiasz nam dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail.

Korzystając ze strony szkolenia-emax.pl możesz zostawić nam dane: imię i nazwisko , datę i miejsce urodzenia/zapisując się na szkolenie/,adres e-mail, telefon/zapisując się na newsletter/, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, województwo/zostawiając wiadomość przez formularz kontaktowy/

Szczególne kategorie danych- zbieramy je mając na uwadze szeroki zakres usług, w przypadku realizacji Usługi – Projekty Unijne i udziału w szkoleniach dofinansowanych ze środków unijnych , gdy jest to wymagane prawem lub za zgodą osoby fizycznej.

Możemy zbierać informacje automatycznie o urządzeniach używanych do interakcji z naszymi usługami np.: adres IP,URL, kliknięcie łącza, typ przeglądarki, odwiedzane strony, identyfikator urządzenia. Dzięki tym informacjom poprawiamy jakość obsługi ,naszych usług.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Umożliwienie korzystania z serwisu internetowego szkolenie-emax.pl (realizacja usług świadczonych przez wskazany serwis w zakresie szkoleń). Ośrodek Szkoleniowy E-MAX przetwarza Twoje dane osobowe w celu niezbędnego wykonania umowy, zawartej z Tobą, zleceniodawcą lub pracodawcą, w tym do:

– kontaktowanie się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług,

– zapewnienie właściwej obsługi klienta (w celu podpisywania umów i ich profesjonalnej realizacji zbieramy dane osobowe klientów i osób wskazanych do kontaktu :imię i nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe pracodawcy, służbowy numer telefon, , adres e-mail)

– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz np. poprzez formularz kontaktowy,

– utrzymywanie i ulepszanie usług,

– składania zapytań odnośnie świadczonych usług.

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:

– kontaktujemy się z Tobą w celach związanych z działaniami marketingowymi w szczególności i za Twoją zgodą, przez e-mail,

– prowadzimy wobec Ciebie działania marketingowe, w tym marketing bezpośredni własnych usług Ośrodek Szkoleniowy E-MAX.

Jak długo przechowywane są Twoje dane

Twoje dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przechowywyane są do momentu cofnięcia zgody przez Ciebie wobec takiego przetwarzania.

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą.

W niektórych przypadkach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas np. przepisy prawa podatkowego i rachunkowego, czy dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych. W takim przypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.

Czy Twoje dane są przekazywane do osób trzecich

Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wtedy, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W celu ochrony danych i zachowania poufności postanowienia dotyczące odpowiednich środków bezpieczeństwa są zawarte w stosownych umowach.

W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane:

– podmiotom zewnętrznym, które stanowią wsparcie techniczne IT dla naszych systemów,

– podmiotom, które współpracują z nami i udzielają nam wsparcia, czynności w zakresie prowadzenia naszej działalności,

– organom nadzorczym w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji zgodnie z obowiązującym prawem, na wniosek rządowy czy proces prawny.

Twoje prawa

Ośrodek szkoleniowy E-MAX jest administratorem danych osobowych, decyduje o sposobie i celu przetwarzania, odpowiada za ich realizację. Dlatego informujemy o Twoich prawach. Zgodnie z prawem możesz zwrócić się do nas z określonym żądaniem drogą mailową, a stosowną odpowiedź otrzymasz tak szybko, jak to możliwe nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, kiedy Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu zadań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. Wtedy zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu. Komunikacja z Tobą                      i działania związane z Twoimi żądaniami są wolne od opłat.

Prawo dostępu – możesz się zwracać do Ośrodek szkoleniowy E-MAX z pytaniami dotyczącymi:

– potwierdzenia czy przetwarzamy dane osobowe,

– celów przetwarzania danych osobowych,

– kategorii Twoich danych osobowych,

– informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych,

– informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych,

informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowym,

– informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie,

– informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Prawo związane z przetwarzaniem danych

  1. Prawo do sprostowania danych – jeżeli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe. W przypadku niekompletności danych masz prawo do uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie E-MAX odpowiedniego oświadczenia.
  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  3. masz prawo do zablokowania Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach np. min. w wypadku:

b)  kwestionowania przez Ciebie poprawności danych – na okres sprawdzenia przez nas poprawności,

 c)  wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

  •  Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do żądania od E-MAX do wydania Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Twoje prawo do usunięcia Twoich danych może być ograniczone w niektórych przypadkach np. gdy jest niezbędne przetwarzanie do realizacji obowiązków prawnych.
  • Prawo do usunięcia danych- masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych m. in. gdy:
  • Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane,
  • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw).

Prawo do cofnięcia zgody – w celu cofnięcia zgody, w dowolnym momencie należy się skontaktować z nami droga mailową lub prze formularz kontaktowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że E-MAX nie będzie mógł realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda.

Prawo do sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację, w której się znalazłeś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu.

W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać maila na adres: biuro@szkolenia-emax.pl

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych: Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych/więcej danych można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl

Newsletter

Zbieramy dane w celu nawiązania kontaktu i przesłania Tobie informacji o usługach i działalności E-MAX. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych informacji klikając w link rezygnacji w przesłanym przez nas mailu.

Pliki Cookies

To ma małe pliki tekstowe zwane ciasteczkami, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika sewisu. Pliki cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określnym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane na przeglądarkę na dłużej. Zazwyczaj większość przeglądarek akceptuje pliki cookies domyśnie. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookies innych firm. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić pliki cookies, może być ograniczona funkcjonalność i dostępność naszych usług w tym m.in. brak możliwości zapamiętania np. zakupów w Twoim koszyku, Twoich haseł, loginów.

„Bezpieczeństwo” – Chronimy informacje o Tobie przed utratą, kradzieżą i dlatego podejmujemy działania używając środki organizacyjne, techniczne i procedury bezpieczeństwa. Szkolimy się i dzięki temu Twoje dane są poufne i bezpieczne.

„Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

„Administrator danych” – Podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Ośrodek Szkoleniowy E-MAX z siedzibą w Woli Kopcowej 26-001, przy ulicy Wspólnej 56, woj. świętokrzyskie. Jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

„Przetwarzanie danych osobowych” – Jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.

Wyrażenie zgody” – to zgoda na używanie, zbieranie, dzielenie się informacjami zgodnie z Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności w chodzi w życie z dniem 23 maja 2018r. i pozostanie w mocy zastrzeżeniem wszelkich zmian w jej postanowieniach w przyszłości   Ośrodek Szkoleniowy E-MAX może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Dalsze korzystanie z usług po opublikowaniu wszelkich modyfikacji Polityki Prywatności na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie zmiany i zgody użytkownika na przestrzeganie zmienionej Polityki Prywatności.